Nawigacja

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY, MISJA I WIZJA SZKOŁY Nasz Patron Krótki rys historyczny Oświata w Pankach Włodarze szkoły Położenie geograficzne

O szkole

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY, MISJA I WIZJA SZKOŁY

 

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

 

      Jesteśmy szkołą:

 

 • szanującą godność i prawa każdego człowieka

 

 • pomagającą wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów

 

 • przygotowującą młodych ludzi do:

 

            - świadomego i odpowiedzialnego decydowania o sobie

            - korzystania ze źródeł informacji

            - wykorzystywania swoich zdolności i zainteresowań

            -  poczucia dumy z własnego miejsca zamieszkania

            - życia w zjednoczonej Europie

            - pełnienia ról społecznych zgodnie z ogólnie uznanymi w społeczeństwie normami

 

 

 

I. MISJA

Naszym zadaniem jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego. Szkoła ciągle podnosi dobrą atmosferę, poziom nauczania i uczenia się, celem osiągnięcia sukcesu przez uczniów w dalszej edukacji. Szkoła otwarta na  Zycie poza jej murami, integrująca się ze środowiskiem lokalnym. Szkoła dba o wszechstronny rozwój ucznia.

 

II. WIZJA

W naszej szkole dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności ludzkiej. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją małej ojczyzny. Jednocześnie wychowujemy je do szacunku, współpracy i otwartości innych krajów europejskich. Wychowujemy ucznia  świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, troszczącego się o swoje środowisko przyrodnicze, w którym żyje. Uczymy nie dla szkoły lecz dla życia.

 1. Szkoła stwarza uczniom bezpieczne i optymalne warunki do rozwoju postaw ważnych dla obywatela Europy;
 2. Szkoła znana jest w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie jakości;
 3. Kadrę szkoły tworzy zespół nauczycieli nastawionych innowacyjnie, którzy chętnie się dokształcają i doskonalą;
 4. Szkoła jest otwarta na środowisko i współpracę ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej.

 

III. PRIORYTETY SZKOŁY

 • Wychowanie patriotyczne i regionalne ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia poczucia tożsamości narodowej;
 • Wychowanie ku wartościom duchowym i społecznym;
 • Wykorzystanie zdolności i zainteresowań.

 

IV. MODEL ABSOLWENTA

 • Ma poczucie własnej godności i wartości;
 • Wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce;
 • Jest dobrze przygotowany do następnego etapu nauki;
 • Szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe;
 • Odróżnia dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości;
 • Rozumie innych i potrafi z nimi współpracować;
 • Radzi sobie ze stresem;
 • Jest otwarty na innych, szczery i życzliwy;
 • Jest asertywny;
 • Jest kulturalny i odpowiedzialny;
 • Ma poczucie humoru;
 • Dba o swoje zdrowie i otoczenie.

 

V. NAUCZYCIEL W NASZEJ SZKOLE:

 • Uczy poszukiwania, porządkowania i wykorzystywana informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
 • Uczy odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków;
 • Uczy rozwiązywania problemów w sposób twórczy;
 • Troszczy się o harmonijny rozwój ucznia;
 • Wrowadza go w świat wiedzy;
 • Stwarza sytuacje, w których uczeń rozwija wszystkie sfery swojej osobowości;
 • Rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;
 • Rozwija zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych, itp.

 

 

VI. KIERUNKI ZMIAN KONIECZNYCH I POŻĄDANYCH

 

OBSZAR DZIAŁAŃ

ZMIANY KONIECZNE

(obowiązkowe działanie)

ZMIANY POŻĄDANE

1. Efekty działalności dydaktyczny, wychowawczej i opiekuńczej.

- opracowanie systemu monitorowania wniosków z analizy wyników egzaminów zewnętrznych w celu zwiększenia efektów kształcenia;

 

- wzmocnienie współpracy z rodzicami w celu optymalizacji sprawowania opieki nad dziećmi;

 

- umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju poprzez dostosowanie programów nauczania do możliwości i potrzeb uczniów;

 

- stosowanie różnorodnych metod i form pracy oraz prowadzenie szerokiej gamy zajęć;

 

- opracowanie systemu pozwalającego na zróżnicowanie wymagań, celów i indywidualizowanie pracy z uczniem, z jednej strony bardzo zdolnym i ambitnym, zaś z drugiej bardzo słabym, w tym powołanie zespołu ds. pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami.

- stosowanie różnorodnych sposobów wspierania i motywowania uczniów poprzez promowanie ich sukcesów w różnych dziedzinach nauki;

 

- propagowanie zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć sportowych;

 

- rozwijanie aktywności uczniów poprzez współpracę ucznia zdolnego z uczniem słabym (pomoc koleżeńska).

2. Procesy zachodzące w szkole.

- modyfikowanie koncepcji pracy szkoły we współpracy z rodzicami w zależności od potrzeb zgłaszanych przez rodziców, nauczycieli i uczniów;

 

- umiejętne korzystanie ze środków dydaktycznych (tj. tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera) i prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi ucznia, np. metodą projektu, metodą problemową.

- dostosowanie oferty zajęć pozalekcyjnych do rzeczywistych potrzeb ucznia;

 

- modyfikowanie działań wychowawczych zgodnie z potrzebami i wnioskami uczniów i rodziców.

3. Funkcjonowa-nie w środowisku lokalnym.

- udoskonalenie procesu przepływu informacji: szkoła-rodzice, wypracować wspólnie z rodzicami zasady przekazu informacji na temat opinii, potrzeb, efektów pracy;

 

- pogłębianie wiedzy w zakresie niepożądanych zachowań uczniów, w celu radzenia sobie w trudnych sytuacjach przez nauczycieli i rodziców;

 

- zaplanowanie promocji szkoły w środowisku lokalnym poprzez stronę internetową, prasę czy też forum;

 

- wzmocnienie współpracy z PPP w celu zwiększenia skuteczności wyrównywania szans edukacyjnych uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

- zaangażowanie większej liczby rodziców w organizację imprez klasowych i szkolnych, np. Dni Otwartych, kiermaszy, itp.;

 

- współpraca ze szkołami artystycznymi w celu rozwijania talentów ucznia;

 

- wzmocnienie rozwoju edukacyjnego uczniów poprzez współpracę szkoły z fundacjami, stowarzyszeniami i wolontariatami;

 

 - wykorzystanie informacji o losach absolwentów i współpraca z nimi poprzez organizowanie zjazdów, spotkań, itp.;

 

- pozyskiwanie sponsorów na nowe inwestycje placówki

4. Zarządzanie szkołą.

- stworzenie warunków umożliwiających uczniom zwiększenie umiejętności samodzielnego myślenia poprzez zwiększenia kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym umiejętności opracowania i wdrażania innowacji;

 

- wdrożenie samokształcenia i samodoskonalenia z wykorzystaniem         e-learningu;

- przeszkolenie rady pedagogicznej             z możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii edukacji.

- organizacja opieki w czasie wolnym poprzez zajęcia świetlicowe,      w odpowiednio przystosowanej do tego sali;

 

- aranżowanie wnętrz tak, aby przestrzeń dydaktyczna inspirowała uczniów do działania, pobudzała myślenie, wyciszała emocje, tworzyła niepowtarzalny klimat, utrwalała przeżycia dziecka.

 

 

PLAN PRACY SZKOŁY

 

 1.  ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

Lp.

Zadania

Odpowiedzialni

Termin

Uwagi o realizacji

1.

Opracowanie planu pracy szkoły i kalendarium roku szkolnego.

Dyrekcja

sierpień

Plan pracy szkoły jest znany i akceptowany.

2.

Opracowanie planu wychowawczego i profilaktyki.

Nauczyciele, Wychowawcy

do 15.09.2012 r.

Uczniowie i rodzice znają plan wych. i prof., które są dostosowane do potrzeb ucznia.

3.

Monitorowanie stopnia realizacji podstawy programowej oraz zgodności planów ramowych zrealizowanych podczas godzin lekcyjnych.

Dyrektor, Nauczyciele

cały rok

Plany ramowe zgodne.

4.

Monitorowanie i modyfikowanie WZO i PZO.

Dyrektor, Nauczyciele

09.2012 r.

Nauczyciele znają i przestrzegają prawa oświatowego.

5.

Opracowanie planu doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2012/2013.

Analiza planu w miarę pojawiania się nowych ofert.

Lider WDN

do 15.09.2012 r., cały rok

W szkole bierze się pod uwagę potrzeby nauczycieli.

6.

Weryfikacja i zebranie danych ucznia.

Wychowawcy

do 15.09.2012 r.

 

7.

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych. Opracowanie planu działań ukierunkowanych na indywidualizacją nauczania i wychowania.

Pedagog, Dyrektor, Nauczyciele, Wychowawcy

do 14.09.2012 r.

 

8.

Organizacja zespołów nauczycieli uczących w danej klasie.

Wychowawcy, Pedagog

do 31.08.2012 r.

 

9.

Opracowanie planu zebrań Radu Pedagogicznej.

Dyrekcja

do 15.09.2012 r.

 

10.

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego, w tym planu ewaluacji, kontroli i wspomagania, przedstawienie RP.

Dyrektor

do 15.09.2012 r.

 

11.

Promocja szkoły w środowisku lokalnym:

 1. propagowanie wydarzeń szkolnych i lokalnych w prasie, na stronie internetowej, na gazetce szkolnej, w kronice szkolnej, redagowanie gazetki szkolnej „ABC podstawówki”,
 2. prowadzenie dokumentacji informacji związanych ze szkołą ukazujących się w mediach lokalnych,
 3. organizowanie imprez o zasięgu środowiskowym, lokalnym,
 4. udział w imprezach o zasięgu gminnym, powiatowym,
 5. udział w konkursach międzyszkolnych, powiatowych, rejonowych, wojewódzkich ogólnopolskich,
 6. aktualizacja na bieżąco strony internetowej szkoły,
 7. wprowadzanie na stronę bieżących informacji,
 8. współpraca z instytucjami. Ewaluacja promocji szkoły w środowisku lokalnym.

Dyrekcja, Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor, Zespoły ds. ewaluacji

na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.2012 r.

 

12.

Sprawozdania z realizacji planów pracy poszczególnych zespołów oraz pedagoga, świetlicy i biblioteki szkolnej, wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych ewaluacji.

Przewodniczący zespołu, Pedagog, Wych. Świetlicy, Bibliotekarz

01-02.2013 r.

 

13.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego.

Dyrektor

dwa razy w roku

 

14.

Sprawozdanie z realizacji planu doskonalenia nauczycieli.

Dyrektor

31.08.2013 r.

 

 

 1. PROCES DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY

Lp.

Zadania

Odpowiedzialni

Termin

Uwagi o realizacji

1.

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, zachęcanie do przedstawiani własnych propozycji uczniów poprzez indywidualizowanie stawianych zadań oraz przygotowanie do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych.

Nauczyciele odpowiedzialni za konkursy

cały rok

Szkoła ma ofertę dla uczniów zdolnych. Zajęcia są atrakcyjne dla uczniów.

2.

Promowanie ucznia zdolnego poprzez stypendia, dyplomy, nagrody rzeczowe i książkowe, listy gratulacyjne do rodziców, prezentację osiągnięć uczniów na tablicy informacyjnej, stronie internetowej, w lokalnych mediach.

Dyrektor, Wychowawcy

cały rok

Szkoła motywuje uczniów do rozwijania własnych uzdolnień i zainteresowań. W szkole istnieje system promowanie najlepszych uczniów.

3.

Zapoznanie uczniów i rodziców z PZO i WZO kryteriami oceniania zachowania.

Nauczyciele

09.2012 r.

WZO i PZO są znane i akceptowane przez uczniów i rodziców.

4.

Systematyczne badania poziomu wiedzy i umiejętności uczniów z nauczanych przedmiotów poprzez różne formy zawarte w WZO i PZO /odp. ustne, kartkówki, testy, sprawdziany oraz badanie umiejętności/. Opracowanie planu poprawy efektywności kształcenia.

Wszyscy Nauczyciele

cały rok

Szkoła ma opracowany plan poprawy efektywności kształcenia. Programy naprawcze.

5.

Dostosowanie wymagań programowych do możliwości każdego ucznia.

Kierowanie uczniów na badania PPP i innych specjalistów. Opracowanie IPET dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz programów wspierających.

 

Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.

Objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów kl. I-VI KIP.

 

Organizacja zajęć dla uczniów z wadami wymowy i postawy. Realizacja zajęć zgodnie z potrzebami w ramach programu UE „Indywidualizacja procesu nauczania”

Pedagog, Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logopeda, Nauczyciele specjaliści

do 30.09.

2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

W szkole organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów z deficytami i problemami wychowawczymi oraz da uczniów zdolnych.

6.

Diagnozowani i monitorowanie postępów uczniów w nauce: badanie umiejętność wewnętrzne i zewnętrzne.

Testy kompetencji po każdej klasie.

Przystąpienie do Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów.

Organizowanie próbnych sprawdzianów dla klas VI.

Analiza wyników sprawdzianu próbnego klas VI.

 

Przystąpienie do Sprawdzianu kompetencji klas szóstych.

Analiza sprawdzianu kompetencji klas III i VI.

Opracowanie i realizowanie programów naprawczych.

 

Diagnoza wstępna klas 0 i klas pierwszych.

Dyrektor, Nauczyciele klas III i Vi i I.

cały rok

 

 

 

05.2013 r.

 

 

01.2013 r.

02.2013 r.

 

 

 

04.2013 r.

08.2013 r.

 

 

 

 

 

25.09.

2012 r.

W szkole monitoruje się postępy uczniów, podejmuje działania zmierzające do poprawy efektów kształcenia. Programy naprawcze.

 

 

 

 

 

 

 

W szkole prowadzony jest pomiar wiedzy i umiejętności na wejściu- „Test dojrzałości szkolnej”.

7.

Badania gotowości szkolnej dzieci z oddziałów przedszkolnych. Przekazanie rodzicom informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Nauczyciele klas 0

do 30.04

2012 r.

Przygotowanie dzieci do nauki szkolnej.

8.

Współpraca z rodzicami, informowanie o postępach ucznia w nauce oraz ich zachowaniu:  dni otwarte, zebrania z rodzicami, indywidualne rozmowy z rodzicami. Systematyczne działania pedagogizujące i wspomagające rodziców.

Dyrekcja, Nauczyciele

 

 

 

Pedagog, Wychowawcy

zgodnie z termina-rzem

Rodzice na bieżąco są informowani o postępach uczniów.

9.

Poprawa frekwencji, eliminowanie spóźnień uczniów na zajęciach szkolnych poprzez monitorowanie frekwencji uczniów i podejmowanie działań statutowych wobec uczniów opuszczających zajęcia. Uświadomienie rodzicom i uczniom wpływu na efekty kształcenia.

Pedagog, Wychowawcy, Nauczyciele

cały rok.

Świadomy uczeń i rodzic.

10.

Stosowanie różnorodnych metod nauczania i form pracy rozwijających twórcza myślenie i pasje uczniów, realizowanie projektów edukacyjnych, organizowanie wycieczek dydaktycznych oraz wyjść do teatru, na wystawy, do muzeów, itp.

Wszyscy Nauczyciele

cały rok

Zajęcia są atrakcyjne dla ucznia, uczeń jest wdrażany do samodzielnej pracy.

Realizowane są następujące projekty edukacyjne: „Bezpieczeń-stwo dzieci i młodzieży w Internecie    e-laring”,

„Wycieczka śladami Jury Krakowsko-częstochow-skiej”,

„Pozwólmy zwierzętom żyć tam chcą”,

„Śmieci mniej Ziemi lżej”,

„Dzień Europejski”,

„Dzień szkoły bez przemocy”,

„Matematyka innego wymiaru”,

„Dzień regionalny- Tadeusz Kościuszko patron naszej szkoły”,

„Projekt międzynarodowej współpracy szkół              (e-twining)”,

„Smacznie i zdrowo od rana do wieczora”,

„Uni Szkoła”.

11.

Opracowanie, wdrażanie i kontynuacja programów autorskich i własnych pod kątem osiągania standardów oraz realizowanych w szkole projektów zewnętrznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie, wdrożenie i kontynuacja  innowacji pedagogicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozyskiwanie funduszy europejskich na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów oraz pomoce dydaktyczne. Udział w projektach zewnętrznych.

Program UE 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

Doskonalenie u uczniów umiejętności językowych: korespondencja z obcokrajowcami- rozszerzenie współpracy w ramach projektu           e-tutoring, e-Twining.

Wszyscy Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele

cały rok

Szkoła posiada i realizuje programy autorskie:

„Europanek”- program nauczania z elementami edukacji europejskiej w kl. I-III, zatwierdzony przez MEN

„Dziedzictwo kulturowe Panek i okolic” (zajęcia edukacja regionalna)

„Program Edukacji Ekologicznej”

 

„Uczyć inaczej”- rozwijanie inteligencji wielorakich,

„Matematyka innego wymiaru”,

„Dzień życzliwości”,

„Panki nasza Mała Ojczyzna”.

 

Realizacja oraz

kontynuowanie następujących projektów:

„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”

„Radosna szkoła”

„Indywidualiza-cja procesu nauczania w kl. I-III”

 

 

12.

Wizualizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego poprzez stosowanie nowoczesnych środków dydaktycznych, technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Wykorzystywanie komputera. Internetu, multimediów jako źródeł samodzielnego zdobywania wiedzy i informacji, uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych poprzez wykorzystywanie programów multimedialnych, tablicy multimedialnej i wizualizera.

Nauczyciele

08.2012 r.

Nauczyciele stosują środki dydaktyczne w celu podnoszenia atrakcyjności lekcji. Uczeń wykorzystuje technologię komputerową w procesie uczenia się.

13.

Wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych.

Dyrektor

09.2012 r.

 

14.

Opracowanie planów zajęć kółek przedmiotowych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych i innych zajęć pozalekcyjnych.

Wszyscy Nauczyciele

do 15.09.

2012 r.

Uczeń rozwija swoje umiejętności.

15.

Udział uczniów w różnorodnych konkursach (wg harmonogramu konkursów).

Wyznaczeni Nauczyciele

cały rok

Uczniowie maja możliwość prezentowania swojego dorobku i odnoszą sukcesy.

16.

Przeprowadzanie zajęć otwartych dla rodziców i nauczycieli.

Nauczyciele klas I i VI

cały rok

Rodzice uczestniczą w życiu szkoły.

17.

Organizowanie Dni Otwartych Szkoły.

Dyrektor, Nauczyciele

dwa razy w roku

 

18.

Praca z uczniem zdolnym – opracowanie KIP. Nauczyciele podejmują systemowe działania umożliwiające rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.

Pedagog, Nauczyciele

09.2012 r., cały rok

Uczeń rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowa-nia

19.

Praca z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Dostosowanie wymagań do zaleceń PPP.

Pedagog, Nauczyciele

cały rok

Modyfikowanie programów nauczania odpowiednio do potrzeb.

20.

Wspomaganie pracy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zapewnienie zajęć indywidualnych lun nauczania indywidualnego.

Pedagog, Dyrektor, Wychowawcy

na bieżąco

Modyfikowanie programów nauczania odpowiednio do potrzeb.

21.

Udział w pracach zespołu przedmiotowego. Tematy wynikające z wniosków i nadzoru.

Nauczyciele wszystkich przedmiotów

zgodnie z termina-rzem

 

22.

Przestrzeganie zasad demokratycznego funkcjonowania społeczności szkolnej.

Zorganizowanie przeprowadzenie wyborów do Samorządu Szkolnego.

Opracowanie planu pracy SU.

Opracowanie Kodeksu Życzliwości i Kodeksu Wzorowego Ucznia.

Wychowawcy, Nauczyciele

cały rok

Uczniowie aktywnie włączają się w życie szkoły. Uczniowie kreują własne postawy społeczne.

Uczniowie podejmują decyzje i ponoszą odpowiedzial-ność za swoje działania.

23.

Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez opracowanie ceremoniału użytkowania sztandaru szkoły, szacunku wobec symboli narodowych, przygotowanie i udział w uroczystościach szkolnych o charakterze patriotycznym, przygotowywanie gazetek ściennych związanych z różnymi światami państwowymi i lokalnymi. Uroczystości szkolne.

Wychowawcy, Nauczyciele

cały rok

Uczniowie znają dziedzictwo narodowe i jego miejsce w kulturze narodowej

24.

Rozwijanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych. Udział w akcji „Sprzątanie świata”, zbieranie zużytych baterii, makulatury, nakrętek, żołędzi, kasztanów, szyszek, puszek.

Wdrażanie umiejętności udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej dla wszystkich uczniów (w ramach WOSP).

Organizacja szkolenia i egzaminu na kartę rowerową.

Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.

Organizowanie wycieczek, rajdów, biwaków (ZHP), zajęć sportowych.

Nauczyciele

 

 

 

 

Pielęgniarka

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

06.2012 r.

W szkole realizowana jest tematyka proekologiczna. Uczniowie podejmują działania promujące ekologie. Znają i stosują zasady bezpiecznego poruszania się drogach, wiedzą jak zachować się w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu.

25.

Organizowanie imprez, uroczystości szkolnych i środowiskowych:

 • ślubowanie klas pierwszych,
 • Dzień Papieski,
 • Święto Niepodległości,
 • Dzień Seniora,
 • zabawa karnawałowa dla dzieci,
 • „Piegus”- pożegnanie lata,
 • Andrzejki- wróżby i zabawa,
 • Wigilie klasowe,
 • Dzień Patrona Szkoły,
 • Dzień Życzliwości,
 • festyn rodzinny, piknik,
 • Dzień Sportu Szkolnego,
 • uroczystości okolicznościowe (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty),
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Nauczyciele

 

 

01.2012 r.

06.2012 r.

05.2012 r.

 

26.

Wykorzystywanie informacji o losach absolwentów w celu doskonalenia efektów nauczania i wychowania.

Stworzenie bazy absolwentów.

 • promowanie wyróżniających się absolwentów (gazetka szkolna),
 • zapraszanie absolwentów na lekcje, uroczystości szkolne,
 • występy artystyczne absolwentów podczas uroczystości szkolnych,
 • udział absolwentów w komisjach konkursowych,
 • przyjmowanie absolwentów na praktyki pedagogiczne,
 • informacje o absolwentach są wykorzystywane przez nauczycieli do analizy działań podejmowanych w procesie wychowanie i nauczania.

Dyrektor, Nauczyciele

cały rok

Absolwenci szkoły są znani i aktywnie uczestniczą w życiu szkoły.

27.

Promowanie działań i osiągnięć szkoły na stronie internetowej szkoły, na imprezach środowiskowych (Piknik „Promocja osiągnięć”), w lokalnych mediach, na spotkaniach z rodzicami, w codziennej pracy ucznia.

„Wywiadówka Inaczej”, prezentacja konkursów.

Dyrektor, Nauczyciele

cały rok

Osiągnięcia szkoły są znane w środowisku. Wykaz osiągnięć szkoły (wersja multimedialna i papierowa).

28.

Wykorzystanie opinii rodziców na temat pracy szkoły:

 • aktywizowanie rodziców i włączanie w pracę szkoły (festyny, zabawy, biwak, wycieczki, sprawdzian)
 • zorganizowanie „Skrzynki zaufania” dla rodziców,
 • „Internetowa Skrzynka Zaufania”,
 • pozyskiwanie sponsorów,
 • malowanie sal lekcyjnych,
 • drobne prace remontowe

 

cały rok

Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły. Działania szkoły są znane i aprobowane przez RP.

29.

W szkole działa świetlica szkolna (całodzienna opieka).

 

Pedagog

cały rok

Szkoła rozpoznaje potrzeby uczniów i podejmuje działania na rzecz socjalizacji.

30.

Przygotowanie do gimnazjum.

Zapoznanie uczniów i rodziców z gimnazjum.

Spotkanie uczniów klas VI z przedstawicielami SU Gimnazjum.

Nauczyciele

03.2012 r.

Rodzice i uczniowie integrują się w działaniu na rzecz szkoły.

 

 1. PRACA OPIEKUŃCZA

Lp.

Zadania

Odpowiedzialni

Termin

Uwagi o realizacji

1.

Organizacja opieki psychologiczno-pedagogicznej.

Dyrekcja, Nauczyciele, Pedagog, Wychowawcy,

Psycholog

cały rok

 

2.

Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa na terenie szkoły:

 • zorganizowanie dyżurów nauczycieli i uczniów wspomagających nauczycieli,
 • poinformowanie uczniów, nauczycieli i rodziców o przepisach BHP,
 •  przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa podczas różnorodnych zajęć prowadzonych w szkole i poza nią,
 • szkolenie nauczycieli i uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Dyrekcja, Pedagog, Społeczny Inspektor Pracy, Wszyscy Nauczyciele

cały rok

 

3.

Objęcie dożywianiem dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

 • przesiewowe badania logopedyczne, wzroku, kręgosłupa, wad postawy, itp.,
 • organizowanie drugiego śniadania dla uczniów kl. I-III.

Dyrektor, Wychowawcy, Pedagog szkolny, Wychowawcy we współpracy z MOPS

cały rok

Szkoła zna i pomaga uczniom najbardziej potrzebującym.

4.

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-IV.

 

Dyrektor, Wychowawcy klas, Pedagog szkolny

09.-11.

2012 r.

Rodzice znają kryteria dofinansowa-nia. Szkoła oferuje pomoc przy wypełnianiu wniosków.

5.

Organizowanie kiermaszu używanych podręczników

 

 

 

6.

Przystąpienie do ogólnopolskich akcji:

 • „Szklanka mleka dla każdego ucznia”,
 • „Owoce w szkole” dla uczniów kl. I-III,
 • organizowanie drugiego śniadania w szkole.

Dyrektor, Wychowawcy klas i oddziałów przedszkolnych, Pedagog szkolny

cały rok

Szkoła zapewnia owoce i szklankę mleka finansowane przez UE.

7.

Zapewnienie opieki świetlicowej uczniom. Nauczyciele świetlicy podnoszą swoje kompetencje w zakresie potrzeb rozwojowych i sprawowanie opieki nad dziećmi      6-letnimi.

Dyrektor, Wychowawcy świetlicy

cały rok

Świetlica szkolna jest przygotowana do zapewnienia opieki dzieciom 6-letnim.

8.

Akcje charytatywne na rzecz uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej:

 • WOŚP,
 • Góra Grosza,
 • Pola Nadziei,
 • zapraszanie wychowanków z Domu Dziecka na Mikołajki szkolne,
 • paczki mikołajkowe dla dzieci z Domu Dziecka,
 • paczki świąteczne dla uczniów biednych.

Pedagog, Wychowawcy świetlicy, Wychowawcy klas

cały rok

Uczniowie prezentują postawę prospołeczną, podejmują aktywne działania na rzecz innych.

9.

Pomoc materialna dla uczniów-

 • informowanie rodziców /prawnych opiekunów/ o możliwości otrzymania stypendiów socjalnych,
 • współpraca z GOPS- finansowanie dożywiania
 • dofinansowanie do wyjazdów uczniów,
 • „Wyprawka szkolna”.

Pedagog, Wychowawcy

cały rok

Szkoła rozpoznaje potrzeby uczniów i aktywnie działa na ich rzecz.

10.

Zmniejszanie przejawów agresji i przemocy w szkole, zapobieganie uzależnieniom.

Pedagog

cały rok

W szkole prowadzi się działania zwiększające bezpieczeństwo i zapobiegające agresji. Realizacja programów profilaktycz-nych:

 • „Tak czy Nie”,
 • „Stop agresji i przemocy w szkole”,
 • „Bezpieczna Szkoła”,
 • „Zanim spróbujesz”.
 • „DBI”,
 • „Nie pal przy mnie proszę”,
 • „Znajdź właściwe rozwiązanie”

11.

Prowadzenie zdrowego stylu życia: przeprowadzanie pogadanek, prelekcji i warsztatów na temat zdrowego odżywiania i aktywnego wypoczynku.

 

 

 

 

 1. ZADANIA ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ UCZNIÓW

Lp.

Zadania

Odpowiedzialni

Termin

1.

Poinformowanie rodziców o naborze dzieci 6-letnich, zamieszkałych w obwodzie szkoły, w celu zapisania dziecka do oddziału przedszkolnego.

Dyrektor

02.2013 r.

2.

Zapisy dzieci 6 i 7-letnich do klasy pierwszej.

Dyrektor

04.2013 r.

3.

Zebranie dla rodziców i dzieci 6-letnich, które z dniem 01.09.2013 r. rozpoczną w szkole roczne przygotowanie przedszkolne.

Dyrektor, Nauczyciele klas 0

03.2013 r.

4.

Zebranie dla rodziców sześciolatków.

Udział w konkursie MEN „Szkoła przyjazna dla sześciolatka”

 

otrzymanie certyfikatu „Szkoła przyjazna dla sześciolatka”

5.

Zebranie dla rodziców oraz dzieci 6 i 7-letnich, które z dniem 01.09.2013 r. rozpoczną naukę w klasie pierwszej.

Dyrektor, Nauczyciele klas I

06.2013 r.

 

 1. ZADANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Lp.

Zadania

Odpowiedzialni

Termin

1.

Kontrola stanu urządzeń, pomieszczeń terenu wokół szkoły.

Dyrektor, SIP, Inspektor BHP

09.2012 r.

06.2013 r.

2.

Odnotowanie w zeszycie kontroli znajdującym się w sekretariacie szkoły wszelkich zauważonych usterek i zagrożeń na terenie obiektów należących do szkoły, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo uczniów i pracowników.

Nauczyciele

wg potrzeb

3.

Sprawdzenie planu lekcji pod kątem równomiernego rozłożenia zajęć.

SANEPID, Dyrektor

wg potrzeb

4.

Sprawdzanie aktualności badań okresowych pracowników.

Kierowanie na badania.

Pielęgniarka

wg potrzeb

5.

Remonty planowe i doraźne.

Dyrektor

wg planu inwestycyjne-go

6.

Kontrola aktualności szkolnej BHP kadry nauczycielskiej oraz pracowników administracji i obsługi.

Dyrektor

09.2012 r.

7.

Prowadzenie szkoleń w zakresie BHP dla nowo zatrudnionych pracowników i praktykantów.

Inspektor BHP, Dyrektor

09.2012 r.

8.

Wyposażenie szkoły w meble i pomoce dydaktyczne posiadające odpowiednie atesty.

Dyrektor

wg potrzeb

9.

Umożliwienie uczniom pozostawienia przyborów szkolnych w szkole dla klas I-III.

Nauczyciele klas I-III

wg potrzeb

10.

Kontrola higieny nauki i pracy.

SANEPID

cyklicznie

11.

Przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacji budynku w przypadku zagrożenia:

 • zapoznanie uczniów z zasadami postępowania w przypadkach zagrożenia,
 • przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń ewakuacji.

Dyrektor, Straż Pożarna

zgodnie z przepisami prawa

12.

Opracowanie i wdrożenie procedur zagrożeń.

Zespół ds. bezpieczeństwa

 

13.

Opracowanie zasad bezpiecznego i przyjaznego pobytu w szkole.

Zespół ds. bezpieczeństwa, Uczniowie

 

14.

Udział szkoły w programie „Bezpieczna Szkoła”.

 

 

15.

Pomoc uczniów w dyżurach nauczycieli.

 

 

16.

Współpraca z Policją w zakresie bezpieczeństwa poprzez organizowanie prelekcji i spotkań.

 

 

17.

Realizacja programu „ Uni Szoła-DBI”

Nauczyciele

 

18.

Ogrodzenie placu szkolnego.

Rada Sołecka

 

19.

Oznakowanie terenu wokół szkoły.

KWP Katowice

 

20.

Pozyskanie atrapy Policjanta z KWP w Katowicach i wystawienie go w celu spowolnienia ruchu przy szkole.

KWP Katowice

 

 

 1. BAZA DYDAKTYCZNA

Lp.

Zadania

Odpowiedzialni

Termin

Uwagi o realizacji

1.

Wyposażenie sal lekcyjnych w oprogramowanie komputerowe i nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Dyrektor

 

 

2.

Doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt audiowizualny (tablice multimedialne, projektory, wizualizer, rzutniki, laptopy).

Dyrektor

 

 

3.

Utworzenie nowych specjalistycznych pomieszczeń.

Dyrektor

 

Centrum multimedialne, sala terapeutyczna, gabinet pedagoga.

4.

Remonty pomieszczeń (remont sali gimnastycznej, toalet).

Dyrektor

 

 • remont szkoły (termomederni-zacja),
 • remont kuchni,
 • remont świetlicy,
 • remont pokoju nauczycieli,
 • remont sekretariat,
 • remont sali gimnastycznej.

5.

Modernizacja sal lekcyjnych (wymiana podłogi, zakup mebli, wymiana oświetlenia, malowanie, zakup krzeseł i stolików).

 • dostosowanie sali 28 do potrzeb dzieci 6-letnich

Dyrektor

 

Sala nr 28: podłoga, oświetlenie, malowanie, stoliki, wymiana mebli.

Sala nr 30:

podłoga, oświetlenie, malowanie, meble i krzesła.

Sala nr 27:

podłoga, oświetlenie, meble, tablica.

Sala nr 8:

meble, podłoga, malowanie.

Sala nr 9:

cyklinowanie podłogi, meble.

6.

Modernizacja terenu wokół szkoły (ławeczki na boisku).

Urządzenie skwerku wokół szkoły.

Dyrektor

 

Parking dla samochodu.

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pankach
  Szkoła Podstawowa w Pankach, ul. Tysiąclecia 17, 42-140 Panki
 • tel(fax) - 034 3179024

Galeria zdjęć