Nawigacja

INNOWACJE PEDAGOGICZNE MATEMATYKA INNEGO WYMIARU Dziedzictwo kulturowe Panek i okolic Otwarci na zmiany Dzień Życzliwości "Znajdź się wśród życzliwych"

Innowacje pedagogiczne

MATEMATYKA INNEGO WYMIARU

 

MATEMATYKA INNEGO WYMIARU – organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia z uczestnikami projektu 

 

 
Uczniowie klasy VI
 
 
 
 
 
Uczniowie klasy V
 
 
 
REGULAMIN PROJEKTU „MATEMATYKA INNEGO WYMIARU – organizacja
Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży”
 
Regulamin zawiera:
§1 Definicje
§2 Informacje
§3 Cel główny Projektu
§4 Obowiązki Uczestników Projektu
§5 Obowiązki Realizatora Projektu
§6 Zasady organizacyjne obowiązujące Podczas trwania Projektu
§7 Postanowienia końcowe
 
§ 1
Definicje
1. Projekt – oznacza projekt pt. „MATEMATYKA INNEGO WYMIARU – organizacja Matematycznych Mistrzostw
Polski Dzieci i Młodzieży” realizowany przez Firmę ELITMAT na podstawie umowy z Ministerstwem Edukacji
Narodowej z dnia 16 grudnia 2010 nr UDA.POKL.03.03.04-00-075/10-00 w ramach Priorytetu III. Wysoka
jakość systemu oświaty.
2. Uczestnik – oznacza osobę, która pozytywnie ukończyła proces rekrutacji do Projektu.
3. Realizator – realizatorem Projektu jest Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT Dariusz Kulma, z siedzibą w
Mińsku Mazowieckim 05-300, przy ul. Budowlanej 9c/52, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej
przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki pod numerem 9168/06, NIP: 822-107-20-60
4. Biuro Projektu – Biuro Firmy Edukacyjno – Wydawnicza ELITMAT mieści się przy Placu Kilińskiego 7/4, 05-300
Mińsk Mazowiecki.
5. Matematyczne Mistrzostwa polski Dzieci i Młodzieży – oznacza ogólnopolski konkurs matematyczny
realizowany w ramach Projektu MATEMATYKA INNEGO WYMIARU.
 
 
§ 2
Informacje ogólne
1. Projekt „MATEMATYKA INNEGO WYMIARU – organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i
Młodzieży” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego na podstawie umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 2010 nr
UDA.POKL.03.03.04-00-075/10-00.
Projekt „MATEMATYKA INNEGO WYMIARU – organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci
i Młodzieży” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt wypełnia:
Priorytet: 3. Wysoka Jakość Systemu Oświaty
Działanie: 3.3 Poprawa Jakości Kształcenia
Poddziałanie: 3.3.4 Modernizacja treści i Metod Kształcenia - projekty konkursowe
2. Realizacja Projektu przewidziana jest na lata 2010-2013.
3. Projekt ma zasięg ogólnopolski.
4. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych (klasy 2-6), gimnazjów, liceów i
techników.
5. Uczestnictwo w Projekcie jest dobrowolne.
6. Uczestnictwo w Projekcie jest nieodpłatne.
7. Uczestnicy Projektu zostaną wyłonieni podczas ogólnopolskiej Rekrutacji prowadzonej przez Firmę ELITMAT
na zasadach opisanych w Regulaminie Rekrutacji.
 
 
§ 3
Cel główny Projektu
1. Celem głównym projektu jest poprawa wizerunku matematyki i zwiększenie zainteresowania uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i średnich kontynuacją kształcenia na kierunkach ścisłych i pokrewnych, gdzie
kluczowym przedmiotem jest matematyka poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu
nauczania.
 
 
§ 4
Obowiązki Uczestników Projektu
1. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI ELITMAT LEADER
· Przekazanie uczniom informacji o możliwości wzięcia udziału w Projekcie.
· Przekazanie uczniom zgłaszającym chęć uczestnictwa w Projekcie otrzymanych od Firmy
ELITMAT formularzy.
· Zagłoszenie internetowe uczniów w procesie rekrutacji.
· Pomoc uczniom uczestniczącym w Projekcie w opanowaniu wiedzy zgromadzonej w
materiałach dydaktycznych udostępnianych przez Firmę ELITMAT, w tym w szczególności
poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz prowadzenie edukacji uczniów
poprzez udostępniony w ramach Projektu portal e-learningowy.
· Ustalanie z uczniami terminów zajęć pozalekcyjnych i dobór tematów zajęć (spośród
proponowanych)
· Przeprowadzenie w szkole konkursu matematycznego
Projekt „MATEMATYKA INNEGO WYMIARU – organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci
i Młodzieży” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. OBOWIĄZKI UCZNIÓW Z ELITMAT TEAM
· Aktywne uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych w terminach ustalonych przez nauczyciela
· Uczestnictwo w konkursie matematycznym
3. Wszyscy Uczestnicy Projektu zobowiązani są do wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych.
4. Uczestnictwo uczniów i nauczycieli w Projekcie jest ściśle związane ze szkołą, w której uczą się/pracują.
5. Jeżeli Uczestnik Projektu zmieni szkołę, w której uczy się/pracuje w trakcie trwania Projektu może
kontynuować uczestnictwo w Projekcie:
· UCZNIOWIE: pod warunkiem, że w szkole, do której przechodzi, co najmniej jeden nauczyciel
prowadzi zajęcia dodatkowe w ramach Projektu oraz szkoła nie wyczerpała limitu uczniów
uczestniczących w Projekcie.
· NAUCZYCIELE: pod warunkiem, że szkoła, w której rozpoczyna pracę uczestniczy już w Projekcie lub
w porozumieniu z dyrektorem zgłosi szkołę do uczestnictwa w Projekcie. W przypadku pozytywnej
weryfikacji zgłoszenia, szkoła zostanie przyjęta do Projektu jeżeli limit miejsc dla szkół w
województwie nie został w pełni wykorzystany, w przeciwnym wypadku zgłoszenie zostanie wpisane
na listę rezerwową.
· W każdym z powyższych przypadków takie rozwiązanie musi zostać zatwierdzone indywidualną
zgodą Realizatora.
6. Każdy uczestnik ma obowiązek informować Realizatora Projektu o wszelkich zmianach w danych, które
przekaże Realizatorowi w procesie rekrutacji (szczególnie zmianie miejsca nauki, miejsca zamieszkania,
danych kontaktowych). Za aktualność danych niepełnoletnich Uczestników Projektu odpowiedzialni są
rodzice/prawni opiekunowie Uczestnika.
7. Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Projekcie. Realizator nie nalicza Uczestnikowi kary za
rezygnację. Jednocześnie prawidłowa rezygnacja musi spełniać następujące warunki:
· Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie wymaga złożenia oświadczenia woli w formie pisemnej w
Biurze Projektu, natychmiast po podjęciu decyzji o rezygnacji.
· Rezygnacja musi być opatrzona datą sporządzenia.
· Oświadczenie musi zawierać dokładny opis powodu rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie.
· Musi zawierać czytelny podpis Uczestnika Projektu. Jeżeli Uczestnik jest osobą niepełnoletnią,
rezygnacja musi zawierać także podpis rodzica lub prawnego opiekuna.
8. Nauczyciel lub uczeń może zostać skreślony z listy Uczestników Projektu w przypadku naruszenia zasad
niniejszego Regulaminu.
 
 
§ 5
Projekt „MATEMATYKA INNEGO WYMIARU – organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci
i Młodzieży” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Obowiązki Realizatora Projektu
1. Rozpowszechnianie w ogólnodostępnych miejscach informacji na temat Projektu.
2. Realizator udziela odpowiedzi na pytania związane z Projektem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod
adresem: matematykainnegowymiaru@elitmat.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 51-81118-51.
3. Dostarczenie nauczycielom materiałów dydaktycznych do prowadzenia dodatkowych zajęć w ramach
Projektu.
4. Udostępnienie Uczestnikom Projektu darmowego konta na portalu e-laearningowym.
5. Zorganizowanie dwóch edycji ogólnopolskich konkursów matematycznych, w których zostaną wyłonieni i
nagrodzeni laureaci w klasyfikacjach powiatowych, wojewódzkich i krajowych.
6. Zorganizowanie wyjazdowych warsztatów matematycznych dla pięćdziesięciu najlepszych laureatów
Matematycznych Mistrzostw Polski.
7. Zorganizowanie wyjazdowych warsztatów metodyczno-dydaktycznych dla pięćdziesięciu nauczycieli
najbardziej zaangażowanych w realizację Projektu.
8. Zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji promującej poszukiwanie i wspieranie zdolnych uczniów oraz
aktywizację zdolnych i kreatywnych nauczycieli.
 
 
§ 6
Zasady organizacyjne podczas realizacji Projektu
1. Materiały dydaktyczne udostępnianie w ramach Projektu przekazuje nauczycielom Realizator.
2. Realizator ustala i opracowuje treści dydaktyczne zawarte w materiałach dydaktycznych do Projektu.
 
 
§ 7
Postanowienia końcowe
1. Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w uzasadnionych przypadkach.
Jednocześnie zobowiązuje się do zamieszczenia aktualnej wersji Regulaminu na stronie internetowej
natychmiast po wprowadzeniu zmian.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pankach
    Szkoła Podstawowa w Pankach, ul. Tysiąclecia 17, 42-140 Panki
  • tel(fax) - 034 3179024

Galeria zdjęć