Nawigacja

INNOWACJE PEDAGOGICZNE MATEMATYKA INNEGO WYMIARU Dziedzictwo kulturowe Panek i okolic Otwarci na zmiany Dzień Życzliwości "Znajdź się wśród życzliwych"

Innowacje pedagogiczne

Dziedzictwo kulturowe Panek i okolic

 

„Proszę Was, pozostańcie wierni

temu dziedzictwu…”

 Jan Paweł II

 

 

 

Innowacja pedagogiczna

 

Dziedzictwo kulturowe Panek

i okolic

 

Opracowała: mgr Beata Krawczyk

 

 

1.WSTĘP

Innowacja „Dziedzictwo kulturowe Panek i okolic” adresowana jest do młodych mieszkańców wsi – uczniów klas 4 – 6 szkoły podstawowej. Przy tworzeniu innowacji wzięto pod uwagę zainteresowania i możliwości dzieci w wieku 10 – 12 lat. Innowacja jest zgodna z celami i zakresem treści nauczania, które są zawarte w podstawie programowej dotyczącej edukacji regionalnej .

 Treści zawarte w innowacji umożliwią uczniom zdobycie wiadomości o historii , gospodarce i kulturze  swojej wsi i najbliższej okolicy. Obudzą ciekawość ucznia i zachęcą do szukania odpowiedzi na pytanie : jaka była i jaka jest moja wieś, okolica, region?

 

2. CELE  EDUKACYJNE

 

a)      Poziom wiadomości 

 

-    zapoznanie z położeniem wsi , okolicy , regionu ,

-    zdobycie wiedzy o historii regionu ,

-    poznanie najważniejszych zabytków architektury i przyrody w najbliższej okolicy ,

-    poznanie najbliższego środowiska i specyfiki regionu ,

-    poznanie źródeł wiedzy o regionie ,

-    rozszerzenie wiedzy o dziejach własnej rodziny ,

-    poznanie wybitnych postaci związanych z Pankami i okolicą ,

-    zdobycie wiedzy o tradycjach i zwyczajach swojej wsi i regionu ,

-    poznanie sylwetki patrona Szkoły Podstawowej w Pankach – Tadeusza Kościuszki,

-    poznanie regionalnych instytucji i organizacji społeczno – kulturalnych .

 

b)      Poziom umiejętności

-   korzystanie z zasobów bibliotecznych , archiwalnych , źródłowych oraz przekazów ustnych ,

-    korzystanie z zasobów Internetu ,

-    prezentowanie w różnych formach walorów swojej wsi i najbliższej okolicy ,

-    gromadzenie , dokumentowanie i analizowanie zebranych informacji ,

-    dostrzeganie odrębności kulturowej , przyrodniczej i gospodarczej regionu ,

-    charakteryzowanie społeczności lokalnej .

 

c)      Poziom postaw społecznych

-    kształtowanie tożsamości lokalnej ,

-    budzenie wrażliwości na piękno otoczenia ,

-    rozwijanie postaw patriotycznych ,

-   kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego w oparciu o rodzinne pamiątki  i miejscowe zabytki architektury ,

-    kształtowanie nawyku kolekcjonowania pamiątek rodzinnych i przedmiotów związanych z regionem ,

-    wyrobienie nawyków i potrzeb uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym swojej wsi .

 

 

3. ZASADY INNOWACJI

 

 Inspiracją do napisania innowacji było zainteresowanie kulturą naszego regionu oraz popularyzowanie wiedzy o historii, zabytkach, skarbach przyrody oraz ludziach mieszkających w naszym regionie.

            Realizacja treści związanych z regionalizmem ma ścisły związek z wychowaniem rodzinnym i także ze środowiskiem, z którym uczeń jest mocno związany. Powiązanie podstawowych działań edukacyjnych ze znajomym dziecku środowiskiem sprzyja osiąganiu celów wychowania, stwarza możliwości uczynienia kształcenia bardziej przystępnego i bliższego każdemu dziecku. Jest motorem do rozwijania u młodych ludzi aktywności i twórczości, do budowania własnej wartości i dostrzeganie jej u innych.

            Treści zawarte w programie mówią przede wszystkim o rzeczach z jakimi dzieci spotykają się na co dzień i skupiają się wokół najbliższego regionu.

            Głównym założenia innowacji, jego cele, metody, formy i treści kształcenia pozwalają na wszechstronny rozwój osobowości młodego człowieka zgodnie z jego zainteresowaniami i możliwościami.

            Wśród wielu metod wykorzystywanych w toku realizacji treści regionalnych przeważać będą metody aktywizujące uczniów do działania, odkrywania i tworzenia.

            Głównym celem innowacji jest poznanie najbliższego środowiska i specyfiki regionu, wszechstronny rozwój osobowości, umiejętności i wiedzy uczniów, uświadomienie sobie własnych korzeni w powiązaniu ze wspólnotą rodzinną, lokalną i regionalną, a także rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej.

 

Nauczyciele biorący udział w innowacji:

- wychowawcy klas,

- nauczyciele uczący w klasach objętych innowacją,

 

Organizacje uczniowskie biorące udział w innowacji:

- ZHP – drużyna „Słoneczni”

- Samorząd uczniowski

- LOP

                                  

 

                                                                  4. TREŚCI                    

 

 

 

Treści programowe

 

 

Tematyka

 

 

Zagadnienia

 

 

Oczekiwane osiągnięcia

 

I. Najbliższe otoczenie domu rodzinnego, sąsiedztwa i szkoły.

 

1.Mój mały świat

 

>  Kim   jestem?    Moje miej scena świecie.

>  Najważniejsze wydarzenia z mojego życia.

>  Społeczeństwo.

 

Uczeń;

-    wskazuje   wagę   i   istotę narodzin dziecka;

-  opowiada o historii swojego życia;

- gromadzi materiały i na ich podstawie odtwarza najważniejsze wydarzenia swojego życia

- określa co tworzy jego „mały świat"

- poprawnie posługuje się pojęciem społeczeństwo.

 

 

2. Mój dom rodzinny

 

>  Rodzina i ród oraz więzi

je łączące

>  Genealogia - nauka badająca związki pokrewieństwa

>  Drzewo genealogiczne i jego rola w poznawaniu historii rodziny

>  Herby - symbole rodów

> Najważniejsze prawa i obowiązki członków rodziny.

 

Uczeń:

- wymienia cechy dobrej rodziny;

- wymienia codzienne zajęcia członków rodziny;

- zbiera informacje o własnej rodzinie;

- gromadzi rodzinne pamiątki; -zna pojęcia: herb, genealogia, drzewo genealogiczne;

- wskazuje rodzaje pokrewieństwa między członkami rodziny.

         

II. Ogólna charakterystyka geograficzna - przyrodnicza i kulturowa regionu.

 

3. Moja szkoła

 

>  Historia i tradycje szkoły;

>  Patron naszej szkoły;

>  Wartości cenione w naszej szkole;

>  Organizacje uczniowskie działające na terenie naszej szkoły.

 

Uczeń:

-    opowiada   historię   swojej szkoły;

-przedstawia sylwetkę patrona,

-  gromadzi materiały do tematu;

- przeprowadza wywiady na temat.

 

 

4. Moja rodzinna miejscowość.

 

>  Pojęcie regionu;

>  Położenie i zróżnicowanie geograficzne;

>  Mapa okolicy;

>  Jednostki samorządu terytorialnego,

> Herb Panek i jego symbolika.

Uczeń:

- określa na mapie położenie swojej miejscowości;

- zna pojęcie regionu;

- nazywa krainę geograficzno

- przyrodniczą, w której mieszka;

- przedstawia genezę pochodzenia nazwy miejscowości

- wskazuje największe miasta, rzeki regionu,

- podaje dokładny adres uwzględniając gminę, powiat, województwo.

 

 

5. Pamiętaj! Jesteś cząstką przyrody.

 

Przeobrażenia środowiska;

>   Obszary i obiekty chronione;

>  Walory przyrodnicze naszego regionu;

>  Rezerwat „Modrzewiowa Góra''

 

Uczeń ;

-    postrzega   przyrodę   jako nasze wspólne dobro;

-   wymienia chronione formy fauny i flory występujące w rejonie Panek;

-   zna miejsca występowania pomników przyrody;

- zbiera informacje na temat rezerwatu przyrody „Modrzewiowa Góra".

 

 

6.Nazwy ulic i miejsc w mojej okolicy.

 

>  Nazwy ulic i miejsc w regionie;

>  Pochodzenie ich nazw;

 

Uczeń:

- wymienia główne ulice występujące w naszej miejscowości;

- wyjaśnia od czego mogły powstać nazwy;

- tworzy plan miejscowości.

 

 

7. Rozwój górnictwa i

hutnictwa na terenie naszego

regionu.

 

>  Przywilej nadania praw do wydobywania rudy żelaza na tym terenie;

>  Rozkwit zakładów hutniczych na przełomie XVI i XVII w.

>   Pod zaborami.

>  Rozwój górnictwa rud

 

Uczeń:

- zna podstawie zdobytych

informacji, opowiada o

rozwoju przemysłu na tych

terenach;

- przeprowadza wywiad z

górnikami, którzy pracowali

niegdyś przy wydobyciu rud

żelaza

III. Elementy historii regionu i ich związki z historią i tradycją własnej rodziny.

 

8. Życie codzienne

mieszkańców Panek dawniej

i dziś.

>  Zajęcia ludności

>  Zabudowania gospodarcze i ich wyposażenie

>  Budownictwo dawniej i dziś.

 

Uczeń:

-  zbiera informacje na temat zajęć    ludności    dawniej    i obecnie;

-  opisuje jakimi narzędziami i urządzeniami posługiwano się w życiu codziennym, pracy w polu;

-    rozumie   j akie   przemiany zaszły w życiu codziennym na przestrzeni wieków.

 

 

9. Wycieczka terenowa - o czym dowiedziałem się wędrując przez Panki?

 

  Wycieczka śladami górnictwa i hutnictwa w Pankach.

  Odwiedzamy muzeum regionalne w GOKiS w Pankach

  Rajdy rowerowe: Rezerwat „Modrzewiowa Góra”, grób powstańca z 1864 roku.

Uczeń;

- poznaje zabytki kultury materialnej;

- potrafi odnaleźć ślady przeszłości.

 

 

10. Osoby i wydarzenia

zapisane na kartach historii i

w pamięci mieszkańców

Panek.

 

>  Rudnik Panko -założyciel naszej miejscowości.

>  Mikołaj Wolski-starosta krzepicki;

>  Stanisław Staszic

>  Adrian Głębocki -malarz i rysownik urodzony w Fankach

>  Epizod powstania styczniowego.

> Okres wojny i okupacji.

Uczeń:

- wymienia postacie historyczne związane z regionem;

- kojarzy postacie historyczne z określonym obiektem, pomnikiem, tablicą pamiątkową, obrazem;

- wymienia zasługi wspomnianych osób;

- na podstawie przeprowadzonych wywiadów opowiada o okresie II wojny światowej i latach okupacji w naszej miejscowości.

 

11. Współcześni twórcy

nauki, kultury oraz osoby

zasłużone dla środowiska

lokalnego.

 

> Wywiady z ciekawymi i zasłużonymi ludźmi naszego regionu;

 

Uczeń:

-    wymienia   współczesnych twórców    nauki    i    kultury naszego regionu,

przeprowadza     z     nimi wywiady;

- opowiada o ich działalności.

 

 

 

12. Wycieczka do Urzędu Gminy w Pankach

 

>  Wywiad z wójtem gminy;

>  Praca samorządu lokalnego.

 

Uczeń:

- zapoznaje się z pracą samorządu lokalnego;

- przeprowadza wywiad z wójtem.

IV. Lokalne i regionalne tradycje , świętą obyczaje i zwyczaje.

 

13. Tradycje i zwyczaje w naszym regionie.

 

>  Zwyczaje świąt Bożego Narodzenia (kolędowanie, śpiewanie kolęd, jasełka, potrawy wigilijne itp.)

>  Zwyczaje Świąt Wielkanocnych (chodzenie z gaikiem, zdobienie jajek, święcenie pokarmów)

> Pojęcia: tradycje, zwyczaje.

Uczeń :

-   opowiada   o   tradycjach   i obrzędach kultywowanych w naszym regionie,

- dostrzega ważność pielęgnowania tradycji;

- zna pojęcia: tradycja, zwyczaj.

 

 

14. Tradycje związane z pracą na roli i porami roku.

 

>  Topienie Marzanny

>  Dożynki

>  Andrzejki

 

Uczeń:

-   potrafi  wymienić   tradycje związane  z  pracą na roli  i porami    roku    kultywowane dawniej    i    dziś    w   mojej miejscowości.;

- wyjaśnia symbole przypisane określonym świętom.

 

V. Miejscowe podania, przysłowia, sztuka ludowa i folklor.

 

15. Legendy i podania naszego regionu.

 

> Opowiadanie legend i podań dotyczących okolicy.

 

Uczeń:

- zna legendy i podania o

naszym regionie;

 

 

16. Sztuka w regionie

 

>  Najważniejsze zabytki regionu;

>  Style architektoniczne;

>   Strój pankowski.

 

Uczeń:

- przygotowuje materiały ilustracyjne ukazujące zabytki regionu;

- podaje czas powstania tych zabytków,

 

 

- opowiada o wyglądzie stroju ludowego, jaki w dzień odświętny nosili mieszkańcy Panek w XIX w.

 

 

17. Tańce i przyśpiewki ludowe

 > Pieśni i przyśpiewki.

 

Uczeń:

- wyszukuje pieśni, przyśpiewki śpiewane podczas różnych świąt (święta, dożynki, wesela, pieśni ludowe, piosenki rodzinne)

 

VI. Główne miasta naszego regionu.

18. Poznajemy historię głównych miast naszego regionu.

> Częstochowa

> Kłobuck

> Krzepice

Uczeń:

- przygotowuje informacje z różnych źródeł na temat głównych miast naszego regionu,

- zaznacza daty powstania miast na osi czasu,

- wskazuje jaki był i jest związek tych miast z naszą miejscowością,

- wskazuje te miejscowości na mapie.

 

 

5. EWALUACJA

Ø  organizowanie wystaw fotograficznych

Ø  tworzenie albumów

Ø  konkurs wiedzy o patronie ,

Ø  konkurs wiedzy o regionie , projekty regionalne,

Ø  stworzenie szkolnego muzeum etnograficzne ,

Ø  wycieczki po okolicy ( działania terenowe ) ,

Ø  opieka nad kapliczkami przydrożnymi ,

Ø  praca z mapami i przewodnikami turystycznymi ,     

Ø  praca z tekstami kronik i wydawnictw regionalnych ,

Ø  spotkania z ciekawymi ludźmi,

Ø  gromadzenie źródeł materialnych z różnych epok,

Ø  redagowanie artykułów do gazetki szkolnej .

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pankach
    Szkoła Podstawowa w Pankach, ul. Tysiąclecia 17, 42-140 Panki
  • tel(fax) - 034 3179024

Galeria zdjęć