Nawigacja

KOŁA ZAINTERESOWAŃ Polski Czerwony Krzyż Klub Europejski Koło Teatralne Samorząd Uczniowski Szkolne Koło Sportowe Małe Formy Teatralne Koło Taneczne Koło Plastyczne Koło Matematyczne Biblioteka szkolna Koło języka angielskiego

Koła zainteresowań

Koło Matematyczne

PLAN PRACY KOŁA MATEMATYCZNEGO

DLA KLASY VI


 

Celem koła matematycznego jest rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania matematyką i rozwijanie uzdolnień jak również pomoc w nadrabianiu zaległości.

Uczniowie będą doskonalić umiejętności określone w standardach: czytanie, pisanie, rozumowanie, wykorzystanie wiedzy w praktyce i korzystanie z informacji, aby lepiej przygotować się do sprawdzianu po szkole podstawowej. Treści nauczania powiązane są z treściami obowiązującymi  w podstawie programowej jak również uwzględniają zagadnienia przygotowujące uczniów do konkursu interdyscyplinarnego. Na zajęciach koła oprócz pracy z uczniem zdolnym (przygotowywanie do konkursów) realizowana jest również praca z uczniem słabszym, poprzez indywidualne podejście do niego, odpowiednie dostosowanie poziomu trudności zadań, zachęcanie i motywowanie, oraz pochwały za osiągnięcia na miarę możliwości ucznia. Większy nacisk postawiony jest na aktywizowanie uczniów oraz stwarzanie im takich sytuacji dydaktycznych, aby mogli samodzielnie pokonywać trudności i odczuwać satysfakcję z osiągniętego sukcesu.

W drugim semestrze część zajęć realizowana będzie w pracowni komputerowej. Uczniowie będą korzystać z Internetu i różnych źródeł informacji oraz zapoznają się z pracą w programie komputerowym PowerPoint.

                                          

CELE EDUKACYJNE

 

Ø  pobudzanie zainteresowań matematycznych

Ø  uzupełnienie i poszerzanie wiedzy matematycznej

Ø  przygotowanie do sprawdzianu po klasie szóstej

Ø  przygotowanie do udziału w konkursach matematycznych i w Konkursie Interdyscyplinarnym

Ø  rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się celem wzbogacania własnej wiedzy

Ø  rozwijanie pamięci, wyobraźni przestrzennej, myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania

Ø  rozwijanie umiejętności analizowania danych, porównywania i uogólniania

Ø  doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem matematycznym

Ø  uczenie planowania swoich działań tak aby osiągnąć sukces

Ø  doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, korzystania z różnych źródeł informacji (tabel, wykresów, map, diagramów)

Ø  ukazanie możliwości zastosowania matematyki w praktyce

Ø  wykorzystanie nowych technologii informacyjnych   – zapoznanie uczniów z możliwością wykorzystania komputera w rozwijaniu umiejętności matematycznych

Ø  efektywne korzystanie z nowoczesnych różnych źródeł informacji – Internetu

 


TREŚCI NAUCZANIA

 

1. Liczby naturalne i ułamki:

a) Działania na liczbach naturalnych.

b) Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

c) Kolejność wykonywania działań, obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych.

   

2. Liczby na co dzień:

a) Kalendarz i czas - obliczenia dotyczące upływu czasu między wydarzeniami (zegarowe i kalendarzowe).

b) Jednostki długości, masy, monetarne - zamiana i przeliczanie jednostek.

c) Skala na planach i mapach -  przeliczanie ze skali na mapie lub planie odpowiednich rzeczywistych

odległości i na odwrót.

d) Zaokrąglanie liczb.

e) Odczytywanie informacji - odczytywanie i analizowanie danych z tekstu źródłowego, tabel, wykresów, planów, map, diagramów ;  przedstawianie danych w postaci diagramów, wykresów.

f) Prędkość, droga, czas - obliczanie drogi, prędkości i czasu;  przeliczanie jednostek prędkości.

3. Figury płaskie i przestrzenne:

a) Obliczanie pól i obwodów wielokątów. Zamiana jednostek pola.

b) Obliczanie pól powierzchni i objętości prostopadłościanów. Zamiana jednostek objętości.

 

4. Liczby całkowite:

a) Liczby ujemne i dodatnie

b) Działania na liczbach całkowitych.

 

5. Wyrażenia algebraiczne:

a) Zapisywanie i odczytywanie wyrażeń algebraicznych. Obliczanie wartości liczbowej wyrażeń

algebraicznych.

b) Sumy algebraiczne. Redukcja wyrazów podobnych.

 

6. Równania:

a) Zastosowanie równań do rozwiązywania zadań tekstowych.

 

7. Trening przed sprawdzianem szóstoklasisty:

a) Rozwiązywanie zadań z arkuszy egzaminacyjnych i próbnych z lat poprzednich.

b) Rozwiązywanie zestawów zadań. (GWO, OKE, Kalendarz szóstoklasisty i inne)

 

8. Wykorzystanie technologii komputerowej:

a) Korzystanie z Internetu – samodzielne wyszukiwanie informacji na temat najsłynniejszych matematyków, zagadnień matematycznych itp.

b) Zapoznanie z pracą w programie PowerPoint.

d) Wykonywanie prezentacji komputerowych w programie PowerPoint.

e) Gry i zabawy dydaktyczne z wykorzystaniem komputera.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pankach
    Szkoła Podstawowa w Pankach, ul. Tysiąclecia 17, 42-140 Panki
  • tel(fax) - 034 3179024

Galeria zdjęć