Nawigacja

Związek Harcerstwa Polskiego ZHP 2008/2009 ZHP 2009/2010 ZHP 2012/2013

ZHP

Związek Harcerstwa Polskiego


W marcu 2008 r. w naszej szkole wznowiło swoją działalność harcerstwo.

Przez pierwsze sześć miesięcy byliśmy Próbną Drużyną Harcerską.

Po złożeniu przyrzeczenia przez pierwszych harcerzy rozkazem Komendanta Hufca Kłobuck otrzymaliśmy numer oraz nazwę drużyny:


5 Drużyna HarcerskaSłoneczni"

                                                                    DH 
MAŁGORZATA KLUBA

                                                                   DH BEATA NAPORA

  

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI

 V DRUŻYNY HARCERSKIEJ

 „SŁONECZNI”

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ

 W PANKACH

                                                                       

  

WSTĘP

 

         Po wieloletniej przerwie wznowiła w naszej szkole swoją działalność drużyna harcerska. Wzbudziło to dość duże zainteresowanie wśród dziewcząt i chłopców naszej szkoły.

         W dobie komputeryzacji i telewizji ważne jest, aby propagować aktywne formy spędzania wolnego czasu. Rajdy rowerowe, biegi patrolowe oraz inne zajęcia sportowe wpłyną korzystnie  na rozwój sprawności fizycznej uczniów. Poprzez  udział w wycieczkach terenowych harcerze poznają bliżej środowisko naturalne okolic Panek, dostrzegą ich piękno     i niepowtarzalność. Uświadomią sobie konieczność ochrony środowiska naturalnego, które je otacza. Udział w różnych akcjach charytatywnych pobudzi wrażliwość na los innych ludzi, bardziej potrzebujących, nauczy dzielenia się z innymi.

Organizowanie i udział w uroczystościach szkolnych i państwowych wpłynie na kształtowanie postaw patriotycznych. Spotkania z ciekawymi ludźmi umożliwią uczniom rozwijanie swoich zainteresowań oraz pomogą w zdobywaniu dodatkowych informacji i  określonych sprawności harcerskich. Samodzielne wykonywanie zadań przez zastępy wpłynie na rozwój umiejętności planowania i organizowania pracy oraz współdziałania w zespole. Spotkania ze starszymi samotnymi ludźmi pogłębią szacunek młodzieży do starszego pokolenia i ich dorobku kulturowego, a tym samym kultywowanie tradycji lokalnych.

 

   

Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest:

 

 wychowywanie młodzieży oraz wspieranie rozwoju i kształtowanie charakteru człowieka poprzez stawianie wyzwań.

 

CELE:

·        Kształtowanie harcerzy na ludzi prawych ,odpowiedzialnych obywateli, znający swój region, kraj i kontynent

·        Propagowanie postaw opartych na Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim

·        Wpajanie społecznej wrażliwości, gotowości do podejmowania służby na rzecz rodziny, przyjaciół, szkoły i środowiska

·        Rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody oraz przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska poprzez kształtowanie postaw proekologicznych

·        Kształtowanie postaw patriotycznych

·        Pogłębianie poszanowania tradycji lokalnych

·        Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie

·        Rozwijanie umiejętności planowania i organizowania pracy w zastępach i drużynie

·        Pogłębianie szacunku dla ludzi starszych

·        Budzenie wrażliwości na krzywdę i niedolę innych ludzi, poprzez czynny udział w akcjach charytatywnych

 • Zdobywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy
 • Zdobywanie sprawności harcerskich
 • Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu; rajdy, biegi patrolowe, śpiew

 

  

ZADANIA PROGRAMU:

 

Realizacji postawionych celów mają służyć następujące zadania:

 

ü      Zaznajomienie harcerzy ze współczesnym pojęciem patriotyzmu i sposobami jego realizacji na co dzień.

ü      Wdrażanie harcerzy do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa lokalnego.

ü      Wykonywanie prac użytecznych na rzecz środowiska lokalnego.

ü      Organizowanie wspólnych imprez integracyjnych

ü      Stwarzanie młodzieży możliwości samorealizacji, sprawdzenia siebie w różnych sytuacjach życiowych .

ü      Umożliwienie harcerzom aktywnego spędzania czasu wolnego.

ü      Rozładowanie napięcia emocjonalnego w sposób bezagresywny .

ü      Poszukiwanie przyjaciół i zrozumienia problemów okresu dojrzewania u młodzieży.

ü      Przekazanie wzorców osobowych do naśladowania.

 

  

METODY I FORMY PRACY

 

 • Praca indywidualna
 • Praca zespołowa
 • Udział w zbiórkach drużyny i zastępów
 • Rajdy rowerowe
 • Wycieczki piesze
 • Biegi patrolowe
 • Zajęcia sportowe
 • Porządkowanie grobów
 • Pełnienie warty przy grobach i pomnikach
 • Udział w akcjach charytatywnych
 • Odwiedzanie i pomoc samotnym osobom
 • Zdobywanie sprawności harcerskich
 • Ćwiczenia w posługiwaniu się mapą i kompasem
 • Wspólne kolędowanie
 • Przekazywanie Światła Betlejemskiego
 • Udział w konkursach
 • Pomoc w organizowaniu imprez szkolnych i lokalnych
 • Współpraca z instytucjami lokalnymi
 • Współpraca z komendą hufca w Kłobucku

  

ZADANIA  DO  REALIZACJI

 

 1. Formowanie  drużyny

- zbiórka organizacyjna

      - przyjmowanie nowych członków drużyny

- podział na zastępy

- wybory zastępowych i rady drużyny

- wspólne planowanie pracy drużyny na kolejny rok szkolny

- propozycje wyboru nazwy drużyny

- propozycje zastępów w wyborze nazwy drużyny

 

2. Zapoznanie z tradycjami i historią harcerstwa

- zapoznanie z działalnością harcerską

- zapoznanie z symbolami harcerstwa

- nazwiska twórców harcerstwa

 

 1. Udział w uroczystościach państwowych i lokalnych.

- przygotowania do Święta Zmarłych

- przygotowania do Święta Niepodległości

- obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

- obchody rocznic wybuchu II wojny światowej

- obchody rocznic śmierci papieża Jana Pawła II

 

 

 1. Działalność charytatywna drużyny

- sprzedaż kartek świątecznych wykonanych przez uczniów

- udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy

- odwiedzanie i pomoc samotnym osobom

- wspólne dzielenie się opłatkiem

- pomoc osobom potrzebującym

 

 1. Przygotowanie do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego oraz zdobywanie sprawności i stopni harcerskich

- udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

- zachowanie w sytuacjach zagrożenia pożarowego

- rozpoznawanie środowiska naturalnego

- techniki harcerskie

- musztra i ceremoniał harcerski

- terenoznawstwo

 

 1. Wspólne gry, zabawy i rozrywki

- ogniska

-Andrzejki

- biegi patrolowe

- zawody sportowe

- nauka i śpiew piosenek harcerskich

- udział w konkursie Piosenki Harcerskiej ”Harfa”

- wycieczki, rajdy rowerowe

- biwaki, zloty

 

 1. Współpraca z drużyną harcerską w Gimnazjum w Pankach oraz innymi drużynami

- wspólne ognisko

- wspólne śpiewanie piosenek harcerskich

- wspólny bieg patrolowy

- wspólne rozprowadzanie Światła Betlejemskiego

- wspólny rajd rowerowy

 

 1. Pomoc w organizacji konkursów i uroczystości szkolnych. 
 2.  Organizacja wypoczynku dla dzieci-obozy, zimowiska.

  

PRZEWIDYWANE OSIAGNIĘCIA HARCERZY

 

 • Wiedzą, na czym polega działalność Związku Harcerstwa Polskiego 
 •  Znają nazwiska twórców harcerstwa w Polsce i na świecie  
 • Korzystają z różnych źródeł informacji  
 • Potrafią zorganizować pracę w zastępie  
 • Umieją współpracować w zespole  
 • Czynnie uczestniczą w życiu społeczności szkolnej i lokalnej  
 • Angażują  się w działalność charytatywną  
 • Pomagają starszym i odnoszą się do nich z szacunkiem  
 • Umieją zachować się w terenie  
 • Aktywnie spędzają wolny czas  
 • Biorą udział w konkursach i zawodach sportowych  
 • Pomagają słabszym i młodszym  
 • Chętnie śpiewają i uczą się śpiewać  
 • Godnie reprezentują szkołę na zewnątrz  
 • Reagują na krzywdę innych osób  
 • Zdobywają kolejne sprawności harcerskie 
 •  Są świadomi konieczności ochrony środowiska

  

EWALUACJA

 

·        Ankieta ewaluacyjna do harcerzy i ich rodziców z opracowaniem i analizą.

·        Rozmowy z harcerzami na temat działalności drużyny.

·        Kronika drużyny harcerskiej.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pankach
  Szkoła Podstawowa w Pankach, ul. Tysiąclecia 17, 42-140 Panki
 • tel(fax) - 034 3179024

Galeria zdjęć